ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση υπ’ αρ. 3036/21-10-2020) και τα κυριότερα άρθρα του αναφέρονται σποράδην στις επιμέρους ενότητες της παρούσας ιστοσελίδας του Δ.Π.Μ.Σ.