ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στον Θρησκευτικό και Προσκυνηματικό Τουρισμό.

Διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αποδίδει συνολικά ενενήντα (90) ECTS (1 ECTS=26 Ώρες Φόρτου Εργασίας). Κάθε εξάμηνο του Δ.Π.Μ.Σ. πιστώνεται με τριάντα (30) ECTS σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3374/2005.

Για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. οι φοιτητές/τριες πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε δέκα (10) εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα, συγκεντρώνοντας στο σύνολο εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS), δηλαδή: Στο Α΄ εξάμηνο διδάσκονται τέσσερα (4) Υποχρεωτικά Μαθήματα και ένα (1) Υποχρεωτικό Μάθημα Επιλογής, που πιστώνονται συνολικά με τριάντα (30) ECTS. Στο Β΄ εξάμηνο διδάσκονται τέσσερα (4) Υποχρεωτικά Μαθήματα  και ένα (1) Υποχρεωτικό Μάθημα Επιλογής, που πιστώνονται συνολικά με τριάντα (30) ECTS. Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές/τριες εκπονούν τη  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, που πιστώνεται με τριάντα (30) ECTS.

Η κατάρτιση του προγράμματος διδασκαλίας καθορίζεται από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.). Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων ανακοινώνεται για το χειμερινό εξάμηνο μέχρι τις 5 Οκτωβρίου και για το θερινό εξάμηνο μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου.

Η έναρξη και λήξη των εξαμήνων καθορίζεται από την Ε.Δ.Ε. Ενδεικτικά, το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου και διαρκεί 13 πλήρεις εβδομάδες. Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει στα μέσα του Φεβρουαρίου και διαρκεί 13 πλήρεις εβδομάδες. Η διάρκεια των εξαμήνων έχει ως εξής: χειμερινό εξάμηνο έως τις 15 Φεβρουαρίου και θερινό εξάμηνο έως 30 Ιουνίου. Η εξεταστική περίοδος για το χειμερινό εξάμηνο ορίζεται από 5 μέχρι 15 Φεβρουαρίου και για το θερινό εξάμηνο από 20 μέχρι 30 Ιουνίου.

Οι εβδομαδιαίες διδακτικές ώρες κάθε μαθήματος είναι τουλάχιστον τρεις (3) και αντιστοιχούν σε τρεις (3) διδακτικές μονάδες. Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) είναι έξι (6) ανά μάθημα. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει δεκατρείς (13) διδακτικές συναντήσεις ανά εξάμηνο. Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να δηλώσουν στην αρχή κάθε εξαμήνου πέντε (5) μαθήματα.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τις απογευματινές ώρες και μπορεί, επίσης, να γίνεται το Σάββατο ή/και την Κυριακή, για να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι/ες ή ασκούντες/σες επάγγελμα μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες.

Για ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων, προβλέπεται η διδασκαλία να γίνεται μέσω τηλεδιάσκεψης, με απόφαση της Ε.Δ.Ε. και κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν πρέπει να ξεπερνά το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%).