ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του  επισπεύδοντος Τμήματος είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. O/Η υποψήφιος/α υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ. (μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ).

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι, Α.Ε.Α. ή άλλης σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Παραγωγικών Σχολών. Σε περίπτωση πτυχιούχου από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού, υποβάλλεται και η νόμιμη αναγνώριση του πτυχίου από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.

δ) Πιστοποιητικό γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση (επίπεδο Β2 και άνω), σύμφωνα με τα ισχύοντα στη δημόσια διοίκηση. Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από με τους εξής τρόπους:
i) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003
ii) με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας  της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής
iii) με πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής
iv) με απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι  της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το Ι.Μ.Χ.Α. ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου Ιδρύματος.

Οι υποψήφιοι/ες που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν γραπτά, από ειδική Επιτροπή καθηγητών με αντίστοιχη γλωσσομάθεια, για να αποδείξουν την επαρκή γνώση της γλώσσας.

Οι αλλοδαποί/ές καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α.Ε.Ι, καθώς και πτυχίο μιας δυτικοευρωπαϊκής γλώσσας, όπως παραπάνω. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της ελληνικής γλώσσας.

ε) Αποδεικτικά για ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.

στ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης, καθώς και για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών.

ζ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/α, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να ακολουθήσει τις σπουδές του Δ.Π.Μ.Σ

η) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

θ) Υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη με τα στοιχεία που απαιτούνται και επικυρωμένη ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας gov.gr (δείτε εδώ)