ΟΡΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 1. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες εγγράφονται μετά από σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ, στην οποία ορίζεται η χρονική διάρκεια των εγγραφών και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή.
 2. Το επιτρεπτό όριο απουσιών ανά μάθημα για τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, αδιακρίτως αν πρόκειται για απουσίες δικαιολογημένες ή μη, είναι μέχρι τέσσερεις (4) τρίωρες διαλέξεις. Εάν ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια συγκεντρώνει τέσσερεις (4) απουσίες ή περισσότερες, θα πρέπει να επαναλάβει την παρακολούθηση του μαθήματος ή άλλου μαθήματος του Προγράμματος.
 3. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του ΠΜΣ είναι υποχρεωμένοι:
  α) Να υποβάλουν μέχρι την ημερομηνία που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία την έντυπη ή ηλεκτρονική δήλωση με το μάθημα ή τα μαθήματα επιλογής που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κάθε εξάμηνο.
  β) Να παρακολουθούν κανονικά και ανελλιπώς τα μαθήματα του ισχύοντος προγράμματος σπουδών.
  γ) Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για κάθε μάθημα τηρώντας τους όρους κατά της λογοκλοπής.
  δ) Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.ε) Να υποβάλλουν στη Γραμματεία, πριν από την αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής τους εργασίας, υπεύθυνη δήλωση ότι σε αυτήν δεν περιέχονται στοιχεία λογοκλοπής.
  στ) Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος.
  ζ) Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων του Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.
 4. Εκτός από την παρακολούθηση μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες οφείλουν να συμμετέχουν σε παράλληλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, τις οποίες οργανώνει το Πρόγραμμα, όπως σε ειδικά σεμινάρια, σε ημερίδες και συνέδρια, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες, που μπορεί να συνίστανται σε λειτουργία ταχύρρυθμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων γενικού ή εξειδικευμένου χαρακτήρα, εκπαίδευση στελεχών συγκεκριμένης διάρκειας, συμμετοχή ή επιμέλεια σε διάφορες εκδόσεις ή ερευνητικά προγράμματα συναφή με την παροχή υπηρεσιών σε οργανισμούς κ. ά. Επίσης, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες οφείλουν να παρουσιάζουν τις εργασίες που τους ανατίθενται και να παρακολουθούν την υποστήριξη μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών του Προγράμματος.
 5. Όλοι οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες οφείλουν να συμμετέχουν στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που παρακολούθησαν, και του Προγράμματος γενικότερα, μετά από τη σχετική πρόσκληση του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. και των διδασκόντων.

Λογοκλοπή

Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, ο μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων.

Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες τού ιδίου του φοιτητή/τριας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) για διαγραφή του/της.

Στις παραπάνω περιπτώσεις ‒ και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή ‒ η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.)  μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της φοιτητή/τριας.