ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων (με ανώτερο τα εκατό [100]) που προκύπτουν από τη μοριοδότηση των κριτηρίων, τα οποία ορίζει η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) ως εξής:

α) Γενικός βαθμός πτυχίου: σαράντα πέντε (45) μόρια.

β) Προηγούμενη σχετική ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών: δέκα (10) μόρια.

γ) Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, πιστοποιημένη κατά τον παρόντα Κανονισμό: δέκα (10) μόρια.

δ) Κατοχή δεύτερου πτυχίου ή άλλου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου: πέντε (5) μόρια

ε) Ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία: δέκα (10) μόρια.

στ) Προφορική συνέντευξη: είκοσι (20) μόρια.

Διαδικασία επιλογής

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με απόφαση της Ε.Δ.Ε. γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ των συνεργαζομένων Τμημάτων, που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο.

Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από την Ε.Δ.Ε. και καλεί σε συνέντευξη τους προκρινόμενους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου/ίας, καταρτίζεται κατάλογος με αξιολογική σειρά. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων συγκροτείται με μέριμνα της Επιτροπής Επιλογής και Εξέτασης, την επίβλεψη της Σ.Ε. και τη διοικητική υποστήριξη της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ.

Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων, αφού επικυρωθεί από την Ε.Δ.Ε., αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.

Οι επιτυχόντες/ούσες ενημερώνονται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. και καλούνται να απαντήσουν εγγράφως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αν αποδέχονται την ένταξή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα/γείσα υποψήφιο/α μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ενημερώνει τους αμέσως επόμενους/νες επιλαχόντες/ούσες από τον σχετικό κατάλογο.

Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών που δύναται να αναλάβει κάθε ένας διδάσκων/ουσα για επίβλεψη διπλωματικών εργασιών είναι έξι (6) για κάθε ακαδημαϊκό έτος.