ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οι ώρες εβδομαδιαίως και η κατανομή των ECTS ανά μάθημα και εξάμηνο έχουν ως εξής:

Μαθήματα 1ου Εξαμήνου
Ώρες
ECTS

ΘΤ001. Εισαγωγή στον Τουρισμό. Το φαινόμενο και η έννοια του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού

Περιεχόμενο μαθήματος:
1. Η έννοια της ιεραποδημίας και η θεολογία του προσκυνήματος. Το θρησκευτικό ταξίδι υπήρξε η παλαιότερη μορφή ειρηνικής μετακίνησης ανθρώπων. Στην Εκκλησία το προσκύνημα και ο προσκυνητής αποκτούν ιδιαίτερη αξία και απαιτούν ειδική μεταχείριση.

Διδάσκουσα: ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Α.Π.Θ.

2. Ορισμός του τουρισμού και του τουρίστα, ελεύθερος χρόνος και ταξίδια, η σημασία του τουρισμού στη σύγχρονη κοινωνία και οικονομία, οι λόγοι ανάπτυξης του τουρισμού και οι προοπτικές εξέλιξης. Εξέταση του τουριστικού φαινομένου μέσα στο χρόνο. Επισκόπηση των διαφόρων κατηγοριών τουρισμού με ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη των διαφόρων εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Ανάλυση των επιπτώσεων του τουρισμού πάνω στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Ειδικότερα, επιδιώκεται:
- Η κατανόηση των επιπτώσεων του τουρισμού στην οικονομία με παράθεση των πλεονεκτημάτων και, ενδεχόμενων, αρνητικών επιπτώσεων.
- Η εξέταση της σχέσης φιλοξενούντων – φιλοξενούμενων, και των επιπτώσεων πάνω στην κοινωνία και τον πολιτισμό του τόπου προορισμού.
- Η έρευνα των επιδράσεων του τουρισμού πάνω στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.

Διδάσκοντες και διδάσκουσες: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ, Τμήμα Διοίκησης οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, Τμήμα Διοίκησης οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΣΠΥΡΟΣ ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ, Τμήμα Διοίκησης οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού ΔΙ.ΠΑ.Ε.

3
6

ΘΤ002. Βιβλικοί τόποι και προσκυνήματα στον ελλαδικό χώρο: Ιστορία και θεολογία

Περιεχόμενο μαθήματος:
Έχοντας ως αφετηρία τις βιβλικές μαρτυρίες εξετάζονται αντιπροσωπευτικά τα κυριότερα κέντρα στον ελλαδικό χώρο που έχουν προσκυνηματικό ενδιαφέρον (Φίλιπποι, Θεσσαλονίκη, Βέροια, Αθήνα, Κόρινθος, Πάτμος). Εκτός από την ιστορία αξιοποιούνται ως πηγές των προσκυνηματικών τόπων συναφή κείμενα της θύραθεν, εξωχριστιανικής και απόκρυφης γραμματείας και εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους αυτές οι πληροφορίες δημιουργούν τους συγκεκριμένους τόπους μνήμης της χριστιανικής παράδοσης. Επιπλέον, δίνονται πληροφορίες για τα αρχαιολογικά ευρήματα αυτών των τόπων ώστε (α) να καταστεί σαφές το πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο στην εποχή των αποστόλων και του αρχαίου Χριστιανισμού και (β) να αναδειχθεί πώς αυτά τα μνημεία προσλαμβάνουν και αποτυπώνουν την ιστορική μνήμη του χριστιανικού παρελθόντος. Aναπτύσσονται ιδιαίτερα τα καινοφανή θεολογικά και κοινωνικά μηνύματα της κηρυγματικής δράσης των αποστόλων στα μέρη εκείνα. Στις παραδόσεις χρησιμοποιείται οπτικό υλικό παρουσιάσεων (ppt ή άλλο) και ένα σώμα κειμένων από τις αρχαίες πηγές που σχετίζονται με τους συγκεκριμένους προσκυνηματικούς τόπους. Εκτός από τη βασική βιβλιογραφία, δίδεται ιστορική και γεωγραφική οριοθέτηση των διαδρομών που μπορούν να ακολουθήσουν οι ενδεχόμενες περιηγήσεις (χάρτης διαδρομών).

Διδάσκουσες: ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Α.Π.Θ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΛΑΜΠΟΥΝΗ, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Α.Π.Θ.

3
6

ΘΤ003. Πηγές του προσκυνηματικού τουρισμού: Προσκυνηματικοί Οδηγοί, Βίοι Αγίων, Περιηγητικά κείμενα

Περιεχόμενο μαθήματος:
Σημαντικό κεφάλαιο για την ανάπτυξη του προσκυνηματικού τουρισμού αποτελεί η γνώση των πηγών, από τις οποίες μπορεί να αντλήσει ο ασχολούμενος με αυτόν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και χρήσιμο υλικό για την ενημέρωση των προσκυνητών-τουριστών. Μεταξύ αυτών σημαίνοντα ρόλο διεδραμάτιζαν διαχρονικά τα Προσκυνητάρια των Αγίων Τόπων και των μεγάλων μοναστικών και προσκυνηματικών κέντρων, τα οποία παρέχουν ιδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες για την πνευματική και οικοδομική ιστορία τους. Εξίσου σημαντικές πηγές αποτελούν και οι αγιολογικές πηγές που σχετίζονται με τα μεγάλα χριστιανικά προσκυνήματα τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση και εμφανίζονται ήδη από την πρωτοχριστιανική εποχή. Μεταξύ αυτών διακριτή θέση κατέχουν οι μοναστικές βιογραφίες των κτιτόρων σημαντικών μοναστικών καθιδρυμάτων, πολλά εκ των οποίων επιβιώνουν ώς την εποχή μας, καθώς και οι αναπτυχθείσες συλλογές θαυμάτων για τα μεγάλα προσκυνηματικά κέντρα που συνδέονταν με τις χριστιανικές ιεραποδημίες αλλά και την ίαση ποικίλων ασθενειών. Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πηγές εκείνες που συνδέονται με το φαινόμενο του Περιηγητισμού, το οποίο εμφανίζεται ήδη από τη βυζαντινή εποχή και αναπτύσσεται ιδιαίτερα κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας. Το σωζόμενο σήμερα σε διάφορες γλώσσες περιηγητικό υλικό, διανθισμένο ενίοτε και με χάρτες ή λιθογραφίες, αποτελεί και σήμερα πολύτιμο τεκμήριο πληροφόρησης στο πλαίσιο λειτουργίας του σύγχρονου προσκυνηματικού τουρισμού.

Διδάσκοντες: ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Α.Π.Θ.
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Α.Π.Θ.

3
6

ΘΤ004. Μεθοδολογία έρευνας. Έρευνα πηγών

Περιεχόμενο μαθήματος:
Το μάθημα στοχεύει στη μελέτη και εκμάθηση των διαδικασιών της μεθοδολογίας έρευνας και των σταδίων της ερευνητικής διαδικασίας, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την κριτική αξιολόγηση και ανάλυση ερευνητικών εργασιών καθώς και για τον σχεδιασμό, προετοιμασία, συγγραφή και παρουσίαση μικρής και μεσαίας κλίμακας επιστημονικών εργασιών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απόκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στα ερευνητικά προβλήματα που θα ανακύψουν κατά την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας τους, αλλά και να προετοιμασθούν για τυχόν περαιτέρω σπουδές για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Διδάσκων: ΦΩΤΗΣ ΚΙΛΙΠΙΡΗΣ, Τμήμα Διοίκησης οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού ΔΙ.ΠΑ.Ε.

3
6
ΧΕ. Υποχρεωτικό μάθημα Επιλογής
3
6
Σύνολο 1ου Εξαμήνου
15
30
Μαθήματα 2ου Εξαμήνου
Ώρες
ECTS

ΘΤ005. Βιβλικοί τόποι και προσκυνήματα στη Μ. Ασία και Παλαιστίνη: Ιστορία και θεολογία

Περιεχόμενο μαθήματος:
Έχοντας ως αφετηρία και βάση τις σχετικές πληροφορίες και αναφορές τόσο των βιβλίων της Παλαιάς, όσο και της Καινής Διαθήκης, καθώς επίσης και τις όποιες σχετικές αναφορές και πληροφορίες από την θύραθεν γραμματεία, την ιστορία και την αρχαιολογία, στο μάθημα αυτό εξετάζονται και παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά οι πλέον βασικοί βιβλικοί τόποι, μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι και προσκυνήματα στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιστίνης, της χερσονήσου του Σινά και της Υπεριορδανίας (σημ. Ισραήλ, Αίγυπτος/Σινά, Ιορδανία), καθώς επίσης και οι πόλεις της Μ. Ασίας που συνδέονται με τον βίο και την δράση των Αποστόλων και λοιπών σπουδαίων προσωπικοτήτων της αρχεγόνου Εκκλησίας.
Στις παραδόσεις χρησιμοποιείται σχετικό οπτικο-ακουστικό υλικό (υπό τη μορφή ppt και videos), παρέχεται η σχετική ελληνική και διεθνής επιστημονική (θεολογική και θύραθεν) βιβλιογραφία, επιδιώκεται ο ιστορικο-γεωγραφικός εντοπισμός των τόπων και προσκυνημάτων, καθώς επίσης και η διαμόρφωση περιηγητικών και προσκυνηματικών διαδρομών.

Διδάσκοντες: ΑΘ. ΠΑΠΑΡΝΑΚΗΣ, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Α.Π.Θ.
Β. ΤΖΕΡΠΟΣ, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Α.Π.Θ.

3
6

ΘΤ006. Μοναστικά κέντρα στον ελλαδικό χώρο: Ιστορία και πολιτισμός

Περιεχόμενο μαθήματος:
Με βάση το πηγαίο υλικό και τα ιστορικά δεδομένα εξετάζονται αντιπροσωπευτικά τα κυριότερα μοναστικά κέντρα στον ελλαδικό χώρο, που αποτελούν πόλο έλξης προσκυνητών και αντικείμενα θρησκευτικού τουρισμού.
Τοποθετούνται γεωγραφικά (χάρτες, χιλιομετρικές αποστάσεις, συγκοινωνιακές δυνατότητες) τα παρουσιαζόμενα μνημεία. Μελετώνται εκ των πηγών (ιστορικές και εκκλησιαστικής γραμματείας πηγές) τα σχετικά με την ίδρυση, η ιστορική εξέλιξη των μνημείων καθώς, επίσης, και οι εξέχουσες προσωπικότητες(εκκλησιαστικοί, πολιτικοί άνδρες, ξυλογλύπτες, ζωγράφοι, εργαστήρια) και τα ιστορικά γεγονότα, που συνδέονται με το μνημείο. Παράλληλα καταγράφεται η συμβολή των μνημείων στην πνευματική ζωή (θρησκευτικά ρεύματα) και στον πολιτισμό της περιοχής (τοπικές παραδόσεις και λαογραφικά στοιχεία) και παρουσιάζεται αρχαιολογικά το κάθε μοναστικό συγκρότημα συνοπτικά (αρχιτεκτονικός τύπος, τοιχογραφίες, κειμήλια). Στις παραδόσεις χρησιμοποιείται οπτικό υλικό παρουσιάσεων και παραδίδεται βασική βιβλιογραφία.

Διδάσκοντες και διδάσκουσες: ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ, Τμήμα Θεάτρου Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.
ΆΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Α.Π.Θ.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Α.Π.Θ.

3
6

ΘΤ007. Χριστιανικά προσκυνηματικά κέντρα της ανατολικής Μεσογείου: Μνημειακή τοπογραφία-πολιτιστική κληρονομιά-κειμήλια

Περιεχόμενο μαθήματος:
Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται τα σημαντικότερα χριστιανικά προσκυνηματικά κέντρα της ανατολικής Μεσογείου των παλαιοχριστιανικών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων. Τα κέντρα αυτά αποτελούν από την εποχή της ίδρυσής τους ως σήμερα δημοφιλείς προορισμούς τόσο πολιτισμικού όσο και θρησκευτικού τουρισμού. Στόχος του μαθήματος είναι οι σπουδαστές να γνωρίσουν μέσω ιστορικών αναδρομών την εξέλιξη της μνημειακής τοπογραφίας τους και την καλλιτεχνική-πολιτιστική κληρονομιά που συνδέεται με αυτά. Παρουσιάζονται τα σημαντικότερα μνημεία (αρχιτεκτονική, ψηφιδωτός-ζωγραφικός-γλυπτός διάκοσμος), καθώς και τα ιερά κειμήλια όπως διασώζονται είτε κατά χώραν είτε στα κατά τόπους αρχαιολογικά, βυζαντινά και εκκλησιαστικά μουσεία και στις συλλογές έργων εκκλησιαστικής τέχνης, για τα οποία θα γίνει ιδιαίτερος λόγος.

Διδάσκουσες: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΒΥΖΑΔΑΚΗ, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Α.Π.Θ.
ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Α.Π.Θ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Α.Π.Θ.
3
6

ΘΤ008. Μάρκετινγκ Τουρισμού θρησκευτικού ενδιαφέροντος

Περιεχόμενο μαθήματος:
Το μάθημα σκοπεύει στο να βοηθήσει τον φοιτητή να κατανοήσει τις αρχές, την φιλοσοφία και τις εφαρμογές που χαρακτηρίζουν το Μάρκετινγκ σε όλους τους κλάδους του τουρισμού, τόσο σε επίπεδο τουριστικών επιχειρήσεων όσο και σε επίπεδο τουριστικών προορισμών υπό το πρίσμα του τουρισμού θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα, μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος αυτού, ο φοιτητής θα μπορεί να:
- εξηγήσει το εννοιολογικό περιεχόμενο και τις προσεγγίσεις του τουριστικού μάρκετινγκ,
- αναπτύξει τη σημασία και τη φύση των τουριστικών εμπειριών,
- περιγράψει την δομή και τα χαρακτηριστικά της προσφοράς και ζήτησης στον τουρισμό και την σχέση τους με την φιλοσοφία του μάρκετινγκ,
- αναλύσει την διαδικασία κατάστρωσης σχεδίων τουριστικού μάρκετινγκ,
- αναλύσει τους τρόπους με τους οποίους εντοπίζονται οι ανάγκες και οι επιθυμίες των καταναλωτών τουριστικών προϊόντων,
- περιγράψει την διαδικασία που ακολουθείται για την τμηματοποίηση της τουριστικής αγοράς, την στόχευση τμημάτων καταναλωτών και την τοποθέτηση προϊόντων σε διαφορετικά τμήματα,
- αναλύσει την έννοια και την χρησιμότητα του μίγματος τουριστικού μάρκετινγκ και να διακρίνει τα χαρακτηριστικά των στοιχείων που το απαρτίζουν,
- περιγράψει τον ρόλο, την λειτουργία, τους στόχους και τις στρατηγικές σχετικά με τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες,
- περιγράψει τον ρόλο, την λειτουργία, τους στόχους και τις στρατηγικές σχετικά με την τιμολόγηση τουριστικών προϊόντων,
- περιγράψει τον ρόλο, την λειτουργία, τους στόχους και τις στρατηγικές σχετικά με το μίγμα επικοινωνίας και προώθησης στον τουρισμό,
- αναπτύξει τις πρακτικές και τις στρατηγικές για την ανάπτυξη και διαχείριση τουριστικών εμπειριών.

Διδάσκοντες: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ, Τμήμα Διοίκησης οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού ΔΙ.ΠΑ.Ε.

3
6
ΧΕ. Υποχρεωτικό μάθημα Επιλογής
3
6
Σύνολο 2ου Εξαμήνου
15
30
Μαθήματα Επιλογής Πρώτου Εξαμήνου
Ώρες
ECTS

ΧΕ009. Θρησκευτικά μνημεία στον ελλαδικό χώρο: Ιστορία και πολιτισμός

Περιεχόμενο μαθήματος:
Τα θρησκευτικά μνημεία στο ελλαδικό χώρο καλύπτουν μία χρονική περίοδο που ξεπερνά τα 3500 χρόνια. Πρόκειται για μία τεράστια πολιτιστική κληρονομιά με πλήθος αναφορών στις θρησκευτικές αντιλήψεις και παραδόσεις των Ελλήνων, ήδη από τους προαρχαϊκούς, τους κλασικούς, ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους, τη βυζαντινή, μεταβυζαντινή περίοδο, την Τουρκοκρατία και τη σύγχρονη εποχή. Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται αντιπροσωπευτική παρουσίαση των λατρευτικών χώρων της αρχαιότητας, των χριστιανικών μνημείων σε όλες τις φάσεις της εξέλιξης του Χριστιανισμού ανά τους αιώνες, αλλά και των μνημείων που προέρχονται από τις δύο μεγάλες θρησκείες, τον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ. Παρουσιάζεται η ιστορία τους μέσα από το σύνολο των μαρτυριών, τα κείμενα, τις περιηγήσεις και επισκέψεις, αξιολογούνται τα στοιχεία και προβάλλεται το πολιτιστικό αποτύπωμά τους. Μία σειρά από πληροφορίες για την τοποθεσία, την πρόσβαση, την σύγχρονη κατάσταση, την δυνατότητα επίσκεψης, την προσέλκυση επισκεπτών και τουριστών πλαισιώνουν τα επιμέρους μαθήματα. Στόχος είναι η ανάδειξη του ιστορικού, πνευματικού και πολιτιστικού πλούτου των θρησκευτικών μνημείων και η δυναμική που υπάρχει για την αξιοποίησή τους στα πλαίσια του θρησκευτικού τουρισμού.

Διδάσκοντες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Α.Π.Θ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΡΑΛΙΔΗΣ, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Α.Π.Θ.

3
6

ΧΕ010. Προσκυνήματα στον ορθόδοξο σλαβικό χώρο: Ιστορία και πολιτισμός

Περιεχόμενο μαθήματος:
Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων και ο συνακόλουθος συγχρωτισμός τους με το Βυζάντιο, συνετέλεσε ώστε να δεχτούν από αυτό ένα πλούσιο κληροδότημα πολιτιστικών και πνευματικών αγαθών και να ανεγείρουν έτσι το δικό τους σλαβικό πολιτιστικό οικοδόμημα. Αντικείμενο μελέτης, με βάση τις πηγές, τη βιβλιογραφία, τα ιστορικά και πολιτισμικά δεδομένα θα είναι η ιστορία, ο πολιτισμός και η πνευματική υφή του σλαβικού κόσμου, όπως αυτή αποτυπώθηκε στα μνημεία και στα προσκυνήματά του.
Η διαποίμανση για αιώνες ολόκληρους των ορθοδόξων σλαβικών λαών από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η στενή τους σχέση με το Άγιο Όρος, τους Αγίους Τόπους, σημαντικά μοναστικά και προσκυνηματικά κέντρα του ελλαδικού χώρου και την παράδοσή τους, συνέβαλαν καθοριστικά στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ταυτότητα του σλαβικού κόσμου.
Στις δεκατρείς ενότητες του μαθήματος θα επιχειρηθεί η κατανόηση της διεισδυτικότητας του ελληνικού χριστιανικού πολιτισμού, η διαδικασία της πολιτιστικής διασποράς, της κένωσης και της μεταφύτευσης αγαθών του ελληνικού πολιτισμού στον κόσμο των Σλάβων και της νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο εξαιρετικός ρόλος της θρησκείας στην τέχνη και τον πολιτισμό τους.
Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες θα έχουν έτσι την ευκαιρία να μελετήσουν συστηματικά τον σλαβικό κόσμο, τις βυζαντινές επιδράσεις στην πνευματική και πολιτιστική του ζωή, τη μεταφύτευση αγαθών του ελληνικού βυζαντινού πολιτισμού, την ιδιαίτερη προσκυνηματική παράδοση των Σλάβων, τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα τέχνης και τα σημαντικότερα μνημεία και προσκυνήματα με τα οποία το Βυζάντιο άφησε στον σλαβικό κόσμο τα ίχνη του, αλλά και του έδωσε τις βάσεις για να τα αναπτύξει περαιτέρω με τα δικά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Η τέχνη εξάλλου είναι ο καθαρότερος καθρέπτης όπου φαίνεται η σύνθεση του βυζαντινού πολιτισμού με τον σλαβικό κόσμο.
Οι παραδόσεις κατανέμονται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες σε ενότητες. Χρησιμοποιείται οπτικό-ακουστικό υλικό (ppt, videos, χάρτες) και προσφέρεται η βασική βιβλιογραφία.

Διδάσκοντες και διδάσκουσες: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Α.Π.Θ.
ΒΑΪΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Α.Π.Θ.
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΣΑΠΗ, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Α.Π.Θ.

3
6

ΧΕ011. Δημιουργία πακέτων προσκυνηματικού και θρησκευτικού τουρισμού

Περιεχόμενο μαθήματος:
Tο μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να εξειδικεύσει τους φοιτητές στον τρόπο λειτουργίας –και διοργάνωσης ταξιδίων με ιδιαίτερη έμφαση σε πακέτα προσκυνηματικού και θρησκευτικού τουρισμού. Αρχικά πραγματοποιείται η παρουσίαση των τουριστικών προορισμών για τους οποίους υπάρχει ζήτηση στην συγκεκριμένη τουριστική αγορά και στη συνέχεια πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση του τρόπου και των στοιχείων κοστολόγησης του πακέτου (μεταφορά, διαμονή, ξενάγηση κλπ). Τέλος αναλύονται οι μέθοδοι προώθησης και διαφήμισης του πακέτου-προορισμού μέσα στην υπάρχουσα τουριστική αγορά.
Το μάθημα ολοκληρώνεται με ανάλυση και παρουσίαση μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων στην υλοποίηση των πακέτων.

Διδάσκοντες και διδάσκουσες: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ, Τμήμα Διοίκησης οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΜΕΛΗ, Τμήμα Διοίκησης οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΕΑΣ, Τμήμα Διοίκησης οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού ΔΙ.ΠΑ.Ε.

3
6
Μαθήματα Επιλογής Δευτέρου Εξαμήνου
Ώρες
ECTS

ΘΕ012. Προορισμοί με ειδικό προσκυνηματικό ενδιαφέρον: Καστοριά, Μετέωρα, Πάτμος

Περιεχόμενο μαθήματος:
Οι περιοχές της Καστοριάς, των Μετεώρων και της Πάτμου αποτελούν τρεις από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς τόσο λόγω του σημαντικού προσκυνηματικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν για τον χριστιανικό κόσμο, όσο και για το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα εξεταστεί αρχικά η πνευματικότητα των περιοχών αυτών, όπως εξελίχθηκε στο πέρασμα των αιώνων, καθώς και οι μεταξύ τους σχέσεις. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν τα σημαντικότερα στοιχεία που συνθέτουν το φυσικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται οι συγκεκριμένοι προορισμοί. Τέλος, αφού περιγραφεί η γενικότερη σχέση των ιερών τόπων με το φυσικό περιβάλλον και ο ρόλος που μπορούν να παίξουν στην προστασία του, θα αναδειχθεί η στενή, αλλά ίσως όχι τόσο άμεσα προφανής, σχέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας με την οικολογία. Τέλος, θα παρουσιαστούν παραδείγματα τρόπων με τον οποίο οι θρησκευτικές δομές διαχειρίζονται το φυσικό περιβάλλον στις περιοχές αυτές και θα εντοπιστούν τυχόν προβλήματα που προκαλούνται από την, τοπικά, αυξημένη τουριστική κίνηση.

Διδάσκοντες και διδάσκουσες: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Α.Π.Θ.
ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ.
ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Α.Π.Θ.

3
6

ΘΕ013. Κοινωνικές και πολιτισμικές όψεις του θρησκευτικού τουρισμού: Εορτές, έθιμα, μουσεία

Περιεχόμενο μαθήματος:
Ο Θρησκευτικός Τουρισμός ως κοινωνικό και πολιτισμικό γεγονός και η συμπερίληψη των εορτών, των εθίμων και της λαογραφίας ως μνήμη και βίωμα πολιτισμικής δυναμικής. Ο κοινοτικός χαρακτήρας των εορτών και των εθίμων και η θεώρησή τους ως παράγοντες κοινωνικής ενότητας και συνοχής. Ο ταυτοτικός χαρακτήρας των εορτών και των εθίμων ως εκκλησιαστική, θρησκευτική και κοινωνική συνείδηση και η συμβολή τους στις προκλήσεις του σύγχρονου μεταβιομηχανικού κόσμου. Ο διαλογικός και ο ιστορικός χαρακτήρας των μουσειακών εκθεμάτων και μνημείων με το σήμερα. Η λαογραφική περιγραφή του κοινοτικού, ηθικού και εθιμικού κώδικα και το κοινωνικό ήθος της θρησκευτικής και πολιτισμικής πραγματολογίας. Το αξιακό πλαίσιο της διαλεκτικής συνύπαρξης της ταυτότητας με την ετερότητα, του θρησκευτικού Ανθρωπισμού με τον κοσμοπολιτισμό και τον εκσυχρονισμό, αποτυπωμένο στη Χριστιανική Ανθρωπολογία των εορτών, των εθίμων, και της Θείας Λατρείας. Στα μαθήματα χρησιμοποιείται οπτικό υλικό και παραδίδεται βασική βιβλιογραφία.

Διδάσκοντες: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Α.Π.Θ.
ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Α.Π.Θ.
π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΝΑΣΣΗΣ, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Α.Π.Θ. Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Α.Π.Θ.

3
6

ΘΕ014. Ηλεκτρονικό επιχειρείν στον Τουρισμό

Περιεχόμενο μαθήματος:
Με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις σχετικές με την αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων στη διοίκηση των νέων τεχνολογιών, τα σύγχρονα εργαλεία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών για την υποστήριξη της διοίκησης επιχειρήσεων τουρισμού και φιλοξενίας, της εξαγωγής γνώσης από δεδομένα, καθώς και της διαχείρισης και αποτελεσματικής χρήσης της γνώσης αυτής στην επίλυση προβλημάτων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις γύρω από τον θρησκευτικό τουρισμό και τις νέες τεχνολογίες, τον ηλεκτρονικό τουρισμό, τον τουρισμό και το διαδίκτυο, και το ηλεκτρονικό επιχειρείν στον τουρισμό.
Πιο συγκεκριμένα οι γνώσεις των φοιτητών περιλαμβάνουν:
- τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον τουρισμό, τα εργαλεία και τις εφαρμογές των ΤΠΕ στον Τουρισμό, καθώς και την χρήση των ΤΠΕ στον Ελληνικό Τουρισμό,
- τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού τουρισμού και τον ηλεκτρονικό τουρισμό στην Ελλάδα,
- την χρήση του διαδικτύου για την προώθηση και διανομή τουριστικών υπηρεσιών,
- τα οφέλη και τους περιορισμούς του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και τους παράγοντες επιτυχίας στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

Διδάσκοντες και διδάσκουσες: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ, Τμήμα Διοίκησης οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΕΛΗ, Τμήμα Διοίκησης οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού ΔΙ.ΠΑ.Ε.

3
6
3ο Εξάμηνο
Ώρες
ECTS
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας
-
30

Έλεγχος γνώσεων

Ο έλεγχος στα επιμέρους μαθήματα γίνεται από τον διδάσκοντα/ουσα με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή συνδυασμό των ανωτέρω. Η αξιολόγηση των επιδόσεων των φοιτητών γίνεται, από το 6 έως το 10 με δυνατότητα βαθμολόγησης: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, ΕΛΛ (Ελλιπώς), και Ε (Αποτυχία, Επανάληψη).

α) Βαθμός ΕΛΛ (Ελλιπώς) δίδεται από το διδάσκοντα/ουσα στην περίπτωση που ο φοιτητής, εξαιτίας σοβαρού λόγου, δεν έχει ολοκληρώσει οποιαδήποτε υποχρέωση που υπάγεται στις διαδικασίες αξιολόγησης του μαθήματος (π.χ. μη προσέλευση σε εξέταση ή η μη εμπρόθεσμη παράδοση υποχρεωτικής εργασίας για λόγους υγείας). Ο βαθμός ΕΛΛ μπορεί να αντικατασταθεί με βαθμό επιτυχίας μέχρι το πέρας των μαθημάτων του επόμενου εξαμήνου (12η εβδομάδα μαθημάτων). Αυτό πραγματοποιείται μόνο εφόσον ο φοιτητής εκπληρώσει μέχρι τότε όλες τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του σχετικά με το μάθημα, γεγονός που γνωστοποιείται στη Γραμματεία με σχετικό έγγραφο του/της διδάσκοντα/σας. Αν αυτό δεν συμβεί μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ο φοιτητής υποχρεούται να επαναλάβει το μάθημα.

β) Βαθμός Ε (Αποτυχία, Επανάληψη) αντιστοιχεί σε βαθμό κάτω από έξι (6) ή στην περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής αδικαιολόγητα δεν παρουσιαστεί στις εξετάσεις ή δεν καταθέσει την προβλεπόμενη εργασία εντός της δοθείσης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής επανεξετάζεται μία μόνο φορά, σε επαναληπτική εξέταση που λαμβάνει χώρα μέσα σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα των επαναληπτικών αυτών εξετάσεων πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία μέσα σε μία (1) εβδομάδα από τη διενέργειά τους. Εάν ο φοιτητής αποτύχει και πάλι, έχει τη δυνατότητα, για τελευταία φορά, να επαναλάβει το μάθημα κατά το επόμενο εξάμηνο στο οποίο αυτό έχει προγραμματιστεί να διδαχθεί. Στην περίπτωση που ο φοιτητής αποτύχει σε αυτή τη μόνη εξέταση ή δεν εμφανιστεί, διαγράφεται από το Πρόγραμμα με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Η βαθμολογική κλίμακα  για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών  ορίζεται από μηδέν (0) έως δέκα (10), ως εξής:

Άριστα (8,5 έως 10).

Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου).

Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου).

Προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύτεροί του.

Αν ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το Πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του/της από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Δ.Π.Μ.Σ., οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων/ουσα (άρθρο 34 παρ. 6 του Ν.4485/2017).

Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα που απαιτούνται στο Δ.Π.Μ.Σ., προκειμένου να του επιτραπεί η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Οι διδάσκοντες/ουσες υποχρεούνται να εκδίδουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων το αργότερο μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα εξέτασης. Ωστόσο, ειδικά για την περίπτωση επαναληπτικών εξετάσεων, ισχύει η βραχύτερη προθεσμία της παραγράφου 1 παρ. β΄ του παρόντος άρθρου.