Συχνές ερωτήσεις

1. Μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει το πρόγραμμα εξ αποστάσεως, ή έχει υποχρεωτικές παρουσίες;

Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα γίνει κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Σύγκλητος του Α.Π.Θ., εξ αποστάσεως ή διά ζώσης, σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτείας που ορίζει τα περιοριστικά μέτρα. Εφόσον επιτραπεί η δια ζώσης διδασκαλία, ο τρόπος διεξαγωγής των μαθημάτων θα είναι μικτός: φυσική παρουσία ταυτόχρονα με διαδικτυακή εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία για ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Ο αριθμός των φοιτητών/τριών που εντάσσονται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υπό κανονικές συνθήκες, δεν μπορεί να ξεπερνά το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, θα χρησιμοποιείται ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία θα αναρτάται το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων.
Οι παρουσίες, έστω και ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, είναι υποχρεωτικές σε κάθε περίπτωση.

2. Χορηγούνται υποτροφίες στο πλαίσιο του Δ.Π.Μ.Σ.;

Στο πλαίσιο του Δ.Π.Μ.Σ. υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών αριστείας. Ο αριθμός των υποτροφιών που παρέχονται καταλαμβάνει το δέκα τοις εκατό (10%) επί του αριθμού των εγγραφέντων μεταπτυχιακών φοιτητών και δίνονται μετά το πέρας των σπουδών με ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια και σε φοιτητές πλήρους φοίτησης. Συγκεκριμένα, οι υποτροφίες αριστείας αφορούν στα τέλη φοίτησης του Γ΄ εξαμήνου, τα οποία επιστρέφονται στον υπότροφο.
Δυνατόν, επίσης, να χορηγούνται ανταποδοτικές υποτροφίες, οι οποίες αφορούν σε οφέλη προς τους φοιτητές από την προσφορά υπηρεσιών εκ μέρους τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της Ε.Δ.Ε.
Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές παρέχονται και από άλλους φορείς, όπως Ι.Κ.Υ., Υπουργείο Παιδείας, Γ.Γ.Ε.Τ., Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, Κοινοτικά Προγράμματα, άλλα Ιδρύματα και οργανισμούς δημόσιους ή ιδιωτικούς. Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός φοιτητής έχει υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα δεν δικαιούται υποτροφία από το Δ.Π.Μ.Σ.

3. Ποιο είναι το κόστος της φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ.;

Στο Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπονται τέλη φοίτησης ύψους 2.000 ευρώ. Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες υποχρεούνται να καταβάλουν 200 ευρώ κατά την εγγραφή τους και τρεις ισόποσες δόσεις (600 ευρώ ανά δόση) πριν από την έναρξη των αντίστοιχων εξαμήνων.
Υπάρχει η δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, για μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν μπορεί να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Δ.Π.Μ.Σ. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Οι ενδιαφερόμενοι/ες, εφόσον επιλεγούν, μπορούν να υποβάλουν αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης προς την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

4. Ποια είναι η χρονική διάρκεια φοίτησης;

Η χρονική διάρκεια πλήρους φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Ε.) ορίζεται κατ΄ ελάχιστο στα τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Προβλέπεται, επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4485/2017 (114 Α΄) η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους/νες φοιτητές /τριες καθώς και για μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του Προγράμματος πλήρους φοίτησης και για ιδιαίτερες εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, για τις οποίες αποφασίζει η Ε.Δ.Ε.
Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται στα τέσσερα (4) εξάμηνα και στην περίπτωση μερικής φοίτησης στα έξι (6) εξάμηνα.

5. Σε περίπτωση έλλειψης του απαραίτητου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, προβλέπεται άλλος τρόπος εξέτασης;

Οι υποψήφιοι/ες που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν γραπτά, από ειδική επιτροπή καθηγητών με αντίστοιχη γλωσσομάθεια, για να αποδείξουν την επαρκή γνώση της γλώσσας.
Η εξέταση συνίσταται στη γλωσσική κατανόηση άγνωστου ξενόγλωσσου κειμένου σχετικού με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. Η διαδικασία της εξέτασης ορίζεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

6. Ποιο είναι το χρονικό περιθώριο καταβολής της πρώτης δόσης των διδάκτρων, των 600 ευρώ, πέραν της προκαταβολής που θα διευθετηθεί κατά την εγγραφή μας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα;

Το αργότερο μέχρι το τέλος του πρώτου μήνα του εξαμήνου.

7. Σχετικά με την διαδικασία της εγγραφής, εγώ που ενδιαφέρομαι για την απαλλαγή των διδάκτρων θα πρέπει να σας καταβάλω και το ποσό των 200 ευρώ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά;

Θα περιμένετε την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής σας και σε περίπτωση που απορριφθεί θα καταβάλετε συνολικά το ποσό της εγγραφής μαζί με το ποσό του εξαμήνου.