Παράταση υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός” – Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στο πρόγραμμα παρατείνεται μέχρι 20 Οκτωβρίου 2021.

Οι αιτήσεις για την εισαγωγή στο πρόγραμμα γίνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ.

Για να υποβάλετε την αίτησή σας επιλέξτε "Υποβολή Αίτησης".

Υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός” – Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Οι αιτήσεις για την εισαγωγή στο πρόγραμμα γίνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ στο χρονικό διάστημα από 10 Αυγούστου 2021 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Για να υποβάλετε την αίτησή σας επιλέξτε "Υποβολή Αίτησης".

Δημοσίευση Προκήρυξης για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός»-Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Η προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 έχει δημοσιευτεί και μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της παρούσας ιστοσελίδας του μεταπτυχιακού (https://msc-religioustourism.web.auth.gr) από 10 Αυγούστου 2021 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2021΄.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Προϋποθέσεις απαλλαγής

 1. Από τα τέλη φοίτησης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπου αυτά προβλέπονται, απαλλάσσονται οι φοιτητές ΠΜΣ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Επ΄ αυτού η απόφαση  στο ΦΕΚ 2726/3.7.2020 τ. Β΄ σημειώνει: «διαπιστώνουμε ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε οκτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ (8.195,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το οικογενειακό ισοδύναμο σε πέντε χιλιάδες επτακόσιες τριάντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (5.736,50 €) (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος)». (πρβλ το ΦΕΚ από εδώ).
 2. Η χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. γίνεται μόνο μία φορά.
 3. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης (έως το 30%) ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοστού προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του μισού (0,5) και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού.
 4. Δεν δικαιούνται απαλλαγής όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση του φοιτητή, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. (θα τη βρείτε εδώ)
 2. Αντίγραφα των δηλώσεων ΕΙ και των εκκαθαριστικών (συμπεριλαμβανομένου του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ) του αιτούντος και του/της συζύγου εάν είναι έγγαμος/η και των γονέων του, σε περίπτωση που ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 2, του τελευταίου φορολογικού έτους για το οποίο, κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, προσκομίζει τη δήλωση ΕΙ και το εκκαθαριστικό του γονέα στον οποίο ο αιτών είναι καταχωρημένος ως εξαρτώμενο μέλος ή ήταν καταχωρημένος πριν την υποβολή φορολογικής δήλωσης αυτοτελώς.
 3. (α) Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.
  (β) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.. Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.
  (γ) Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας από αυτά.
  δ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, αν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον έναν ή και τους δύο γονείς.
  ε) Διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων.
  στ) Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή. Η Επιτροπή επιλογής μπορεί να ζητά συμπληρωματικά, όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο. (ΦΕΚ 3387/10-8-2018 τεύχος Β΄, άρθρα 2 έως 5.)

Ανακοίνωση για την εγγραφή των επιτυχόντων στο Δ.Π.Μ.Σ.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Καλούνται οι επιτυχόντες στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός» να εγγραφούν στο Πρόγραμμα από Παρασκευή 2/4 έως Τετάρτη 6/4/ 2021 ακολουθώντας την εξής διαδικασία και αποστέλλοντας ηλεκτρονικά τα παρακάτω 5 έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση rodigeorg@past.auth.gr:

 • Aπόδειξη της τράπεζας Πειραιώς (καταθετήριο) σε μορφή αρχείου pdf. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή παρακαλείσθε να καταβάλετε το ποσό των 200 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό:

ΙΒΑΝ:  GR10 0172 2020 0052 0209 2822 010 της Τράπεζας Πειραιώς

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Στην αιτιολογία θα αναγράφεται:

α) Το ονοματεπώνυμό σας

β) Κωδικός έργου:  72515

γ) Για το ΔΠΜΣ Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός τουρισμός

Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή, οι φοιτητές θα λάβουν στο κινητό τους τηλέφωνο ένα μήνυμα, στο οποίο θα υπάρχουν κωδικοί (One Time Password-ΟΤΡ και Αριθμός Πανεπιστημιακού Μητρώου-ΑΠΜ), ώστε να δημιουργήσουν ιδρυματικό λογαριασμό στη σελίδα:

https://register.auth.gr/

Τονίζεται ότι όλοι οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθούν τη ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ http://msc-religioustourism.web.auth.gr/  στην οποία θα αναρτώνται ανακοινώσεις για ό,τι τους αφορά (δηλώσεις μαθημάτων, υποτροφίες κ.α.).

Ανακοίνωση σχετικά με την εξέταση της επάρκειας στην ξένη γλώσσα για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός

Ανακοινώνεται σε όσους/ες έχουν δηλώσει ότι θέλουν να εξεταστούν από επιτροπή καθηγητών προκειμένου να αποδείξουν την επαρκή γνώση των αγγλικών ότι η εξέταση θα γίνει την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021, 5.00 – 6.30 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα Zoom. Ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης θα σταλεί στους/στις υποψηφίους/ες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσαν στην αίτησή τους.

Ανακοίνωση σχετικά με τη συνέντευξη για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός

Ανακοινώνεται σε όσους/ες έχουν καταθέσει αίτηση για εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. «Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός» ότι η συνέντευξη για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021, στις 7.00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα Zoom. Ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης θα σταλεί στους/στις υποψηφίους/ες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσαν στην αίτησή τους.

Παράταση υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ. μέχρι 30 Μαρτίου 2021

Η προσθεσμία για την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ μέχρι 30 Μαρτίου 2021.

Η υποβολή συνεχίζει να γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ.

Για να υποβάλετε την αίτησή σας επιλέξτε "Υποβολή Αίτησης".