ΕΡΕΥΝΑ

Στο πρόγραμμα οι φοιτητές δεν αποκτούν μόνο γνώσεις, θεωρητικές και πρακτικές, στο αντικείμενο του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού, αλλά διδάσκονται και την επιστημονική προσέγγιση του φαινομένου, ενώ ασκούνται και στην ερευνητική μελέτη του. Συγκεκριμένα, ως προς το θέμα διδάσκονται τα εξής:

  • Ιστορία της έρευνας για τον Τουρισμό
  • Μεθοδολογία της έρευνας για τον Τουρισμό
  • Έρευνα και αξιοποίηση των πηγών και των κειμένων με θρησκευτικές και θεολογικές πληροφορίες
  • Ερμηνευτική και ερμηνευτικές μέθοδοι προσέγγισης των θρησκευτικών μνημείων και έργων τέχνης
  • Οικολογικές και περιβαλλοντικές προσεγγίσεις

Κατά τη διάρκεια των εξαμήνων οι φοιτητές ασκούνται στη σύνταξη μικρών επιστημονικών εργασιών, με τη χρήση επιστημονικών μεθόδων και βιβλιογραφίας. Στο τέλος δε των σπουδών τους καλούνται να συντάξουν διπλωματική εργασία, που να αποδεικνύει την ικανότητά τους σε ερευνητικό έργο και σε ολοκληρωμένη επιστημονική σύνθεση σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποβλέπει:

  1. Να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά επιστημονικά θεμέλια, εφοδιάζοντάς τους με τις επιστημολογικές και μεθοδολογικές αρχές, τις γνώσεις και τις δεξιότητες, που θα τους καταστήσουν ικανούς στην παραγωγή και τη βελτίωση δημιουργικής σκέψης, στο πλαίσιο μιας δεοντολογικά υπεύθυνης επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας. Επιπλέον, να καλλιεργήσει σε αυτούς τις κριτικές και πρακτικές δεξιότητες που απαιτεί η έρευνα.
  2. Να καταστήσει ικανούς τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες μέσω της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων και συστηματικής πρακτικής εξάσκησης στη συνθετική προσέγγιση των παραπάνω γνωστικών αντικειμένων.
  3. Να προαγάγει την διεπιστημονική έρευνα μέσω της διδασκαλίας και συζήτησης πάνω σε σύνθετα ερευνητικά αντικείμενα που αφορούν στον θρησκευτικό και προσκυνηματικό τουρισμό, καθώς και να οδηγήσει στην εκπόνηση υψηλού επιπέδου συναφών μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.